Roca 9. Esquist biotític

Roca 9. Esquist biotític

La roca


Roca metamòrfica formada essencialment per miques (clorita, biotita) i quars. S’hi observen làmines fines que es trenquen de manera irregular i sovint paral·lela. En els esquistos –a diferència de les pissarres- els grans minerals poden veure’s a ull nu. La textura característica en escates de l’esquist ha donat lloc a l’adjectiu esquistós. Presenta filons prims de quars. També conté mineralitzacions de sulfurs metàl·lics (pirita, calcopirita i arsenopirita). Quan la roca presenta bandes paral·leles en les que alternen minerals clar i foscos, es parla d’esquits bandats.

 

 D’on prové?


El bloc prové de la pedrera explotada des de 1966 per l’empresa LLANSÀ, S.A. a Llançà (Alt Empordà).

 

 Com s’ha format?


En origen, aquesta roca era una alternança de capes mil·limètriques de sorra fina i de lutites dipositades com a sediments detrítics marins. El seu estat actual deriva, en primer lloc, d’un procés de metamorfisme regional. El metamorfisme regional comporta transformacions de la textura dels minerals de les roques a causa de les elevades pressions que han sofert. Aquestes condicions compressives són característiques de les serralades associades a plaques tectòniques convergents en episodis de col·lisió entre dues plaques continentals. La formació d’aquests esquistos s’atribueix a l’orogènesi varisca o herciniana succeïda durant el Devonià superior. Les textures de les roques metamòrfiques i la presència de de determinades associacions de minerals permet deduir les condicions de temperatura i pressió a les quals han estat sotmeses. Aquí, la presència d’andalusita i cordierita demostra que aquests esquistos varen ser sotmesos a una addició considerable de calor a causa de la proximitat de magmes.

 

 

 Quina edat té?


Les roques sedimentaries originals, prèvies al metamorfisme s’atribueixen a l’era Paleozoica. En concret, al Cambroordovicià, amb una antiguitat d’uns 490 milions d’anys. La fase més activa de l’orogènesi varisca en que es va produir el metamorfisme regional es situa al Devonià superior, ara fa uns 380 milions d’anys. És probable que la influència de les intrusions magmàtiques es produís entre el Carbonífer i el Permià, ara fa uns 300 milions d’anys.

 

 Usos


Roca sense un us específic.

 

 Curiositats


Els esquistos són les roques que afloren més extensament a la zona del Cap de Creus. En el vídeo adjunt es pot veure la filmació d’una voladura realitzada a la pedrera l’any 2016 en coincidència amb el 50 aniversari de l’inici de les extraccions mineres de LLANSA, S.A.