Roca 4. Quarsita

Roca 4. Quarsita

La roca


Quarsita. Més en concret: es tracta d’una corniana quarsítica. Roca metamòrfica formada per quars i biotita. També presenta feldspat potàssic com a mineral accessori.

 D’on prové?


De la pedrera “El Pilar” (antigament anomenada pedrera d’en Jover), situada en el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà). L’accés a l’explotació es troba a la carretera de La Ganga, a uns 4 Km del nucli urbà de Calonge. De la concessió minera actual n’és titular l’empresa FCC, Construcció.

 Com s’ha format?


En origen aquesta era una roca formada per sediments detrítics (gresos amb predomini de grans de quars) dipositats en un medi marí, els quals formen part de la unitat volcanosedimentària del massís de les Gavarres. Aquests materials es van transformar en cornianes a causa d’un procés de metamorfisme de contacte. La intrusió de magmes granítics va transmetre calor a les roques preexistents i va originar transformacions i recristal·litzacions en una franja propera que els experts anomenen “aurèola de contacte”.

Diagrama que mostra un plutó amb la roca encaixant, que no ha patit metamorfisme i l’aurèola de contacte

 Quina edat té?


La roca original -prèvia al metamorfisme- és d’edat paleozoica. En concret, es situa a l’Ordovicià superior, entre les sèries del Caradocià i l’Ashgil·lià, ara fa entre 465 i 440 milions d’anys. L’edat del metamorfisme de contacte també és paleozoica i es relaciona amb la intrusió de magmes entre el Carbonífer superior i el Permià inferior, aproximadament fa uns 300 milions d’anys.

 Usos


Emprada per a esculleres i per a l’obtenció d’àrids. Un cop triturada, s’utilitza per obtenir graves per a la construcció. Especialment per a paviments de carreteres. També és fa servir com a balast. El balast és una grava angulosa de diàmetre entre 3 i 5 cm que es posa com a base i entremig de les travesses a les vies de tren. Un bon balast ha d’ésser resistent a la deformació, estable i amb una elevada capacitat de drenatge.

 Curiositats


Les cornianes quarsítiques de la pedrera “El Pilar” han estat utilitzades com a balast a les vies de tren d’alta velocitat. Especialment en alguns traçats del TGV a França. La seva duresa, resistència i estabilitat són analitzades regularment en els laboratoris de la mateixa planta d’explotació per garantir-ne les mides i les característiques mecàniques òptimes.

Pedres de balast a les vies de l’AVE