Mapes Geocamb / Àrea de Geodinàmica UdG

Mapes Geocamb / Àrea de Geodinàmica UdG

Al llarg de la seva trajectòria professional al Col·legi Universitari de Girona, a l’Estudi General i, –finalment- a la UdG, el Dr. Lluís Pallí i Buxó va desenvolupar una intensa tasca en la caracterització geològica de les comarques gironines. Ell mateix i -sota el seu lideratge- nombrosos investigadors de l’Àrea de Geodinàmica del Departament de Ciències Ambientals varen focalitzar una part molt destacada de la seva recerca en la cartografia geològica.

La cartografia geològica i temàtica constitueix la base més important i explícita del coneixement del medi físic. Més enllà de contribuir a objectivar les característiques litològiques, l’edat i la geometria de les formacions geològiques o els trets geomorfològics del  paisatge, la cartografia serveix de suport a múltiples activitats de recerca i presa de decisions. La cartografia geològica aporta informació sobre els recursos naturals, els processos actius o els elements patrimonials.  És el fonament per la caracterització del terreny, per la reconstrucció de la història geològica, o per la identificació dels riscos naturals. Per tant, transcendeix a les Ciències de la Terra per projectar-se a parcel·les d’activitat social, econòmica o mediambiental com les obres públiques, l’agricultura i els usos del sòl, l’ordenació territorial, la geotècnia o l’explotació de les matèries primeres, entre d’altres .

Al marge de nombroses col·laboracions en mapes geològics publicats per organismes com l’IGME o l’ICGC, el Dr. Pallí va impulsar la publicació de diverses col·leccions de cartografia geològica entre els anys 1978 i 2007. Sovint amb la contribució econòmica d’institucions públiques com ajuntaments o la Diputació de Girona, l’Àrea de Geodinàmica Externa i la col·laboració d’alguns professionals externs va publicar en format paper una cinquantena de mapes de contingut geològic a diverses escales.

Des del Centre GEOCAMB de la UdG, com a dipositaris d’aquest fons de coneixement, ens ha semblat oportú aprofitar les tecnologies actuals per digitalitzar-ne el seu contingut i posar-lo a disposició de la ciutadania de forma lliure i gratuïta a través del nostre web-