Noves tecnologies / Sep 2018

Noves tecnologies / Sep 2018

EL Geocamb ha adquirit un nou aparell de tomografia elèctrica – ABEM Terrameter LS2

L’ABEM Terrameter LS2 és un avançat sistema d’obtenció de dades per a medicions d’auto potencial (self potential SP), resistivitat i polarització induïda en funció del temps (IP). Aquest instrument s’utilitzarà per a l’aixecament geoelèctric de imatges tomogràfiques i d’aquesta manera es podrà obtenir una radiografia del subsòl que en permetran conèixer diferents característiques.